Devin

Devin

Devin

Devin – ruiny średniowiecznego zamku położone na potężnej skale u ujścia rzeki Morawy do Dunaju, w dzielnicy Devín.
Na terenie ruin mieści się oddział Muzeum Miasta Bratysławy.
W miejscu tym zachował się rzymski posterunek graniczny, który istniał tutaj już w starożytności.
W 1914 roku na zamku rozpoczęły się prace archeologiczne, które podjął czeski geodeta i archeolog Innocens Ladislav Červinka.
Przerwała je I wojna światowa, jednak w latach 1921–1923 były kontynuowane.
W ich wyniku, pomiędzy północną a wschodnią bramą odkryte zostały ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu, a zwłaszcza pozostałości osiedla z późnego okresu lateńskiego.

W południowo-wschodniej części wzgórza zamkowego, tzw. „Akropolu” odkryto z kolei pozostałości osiedla późnolateńskiego oraz cmentarzysko z X–XII wieku.
Na terenie zamku odkryta została świątynia z okresu wczesnego chrześcijaństwa.
Można zwiedzać część podziemi zamku.
Funkcjonują w nich dwie stałe wystawy – z eksponatami darczyńców dotyczącymi różnych okresów historycznych oraz druga, w której umieszczono przedmioty wydobyte z różnych części zamku.
W ruinach tych 5 lipca każdego roku odbywają się narodowe uroczystości ku czci świętych Cyryla i Metodego.